ฟาร์มาซี โฟกัส หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ Duties_and_responsibilities_of_practitioners
หน้าแรก
บทความ


หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ 

หน้าที่
มาตราความรับผิดกรณีฝ่าฝืนกฎหมาย

1. อยู่ประจำตลอดเวลาที่เปิดทำการ


39ปรับ 1,000-5,000 บาท

2. ควบคุมการแยกเก็บยา


39 (1)ปรับ 1,000-5,000 บาท

3. ควบคุมการปฏิบัติเรื่องฉลาก


39 (2)ปรับ 1,000-5,000 บาท

4. ควบคุมการขายยาให้เป็นไปตามพระ


39 (3)ปรับ 1,000-5,000 บาท

ราชบัญญัตินี้

 

 

5. ควบคุมการส่งมอบยาอันตรายและยา


39 (6)ปรับ 1,000-5,000 บาท

ควบคุมพิเศษ

 

 

6. ควบคุมการทำบัญชียา


39 (7)ปรับ 1,000-5,000 บาท

7. การอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


39 (8)ปรับ 1,000-5,000 บาท

8. ควบคุมการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการ


กฎกระทรวง ฉบับที่ 15ปรับ 1,000-5,000 บาท

รักษาคุณภาพยา ที่เก็บไว้ซึ่งต้องมี


ข้อ 8 

จำนวนเพียงพอ

 

 

9. ให้คำแนะนำตามสมควรเกี่ยวกับการ


กฎกระทรวง ฉบับที่ 15ปรับ 1,000-5,000 บาท

ใช้ยาอันตรายเพื่อความปลอดภัยตาม


ข้อ 9 (5) 

หลักวิชาและตามมรรยาทแห่งวิชาชีพ

 

 

10. ควบคุมให้การขายยาควบคุมพิเศษ


กฎกระทรวง ฉบับที่ 15ปรับ 1,000-5,000 บาท

เฉพาะแก่ผู้รับอนุญาตขายยาแผน


ข้อ 9 (6) 

ปัจจุบันและผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ

 

 

11. ควบคุมให้ขายยาบรรจุเสร็จสำหรับ


กฎกระทรวง ฉบับที่ 15ปรับ 1,000-5,000 บาท

สัตว์ที่เป็นยาควบคุมพิเศษเฉพาะแก่


ข้อ 9 (7) 

ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันซึ่งมี

 

 

เภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่

 

 

ปฏิบัติการผู้รับอนุญาตขายยาแผน

 

 

ปัจจุบันเฉพะยาบรรจุเสร็จสำเร็จสัตว์

 

 

ซึ่งมีเภสัชกรชั้นหนึ่งหรือ

 

 

ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง

 

 

เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการหรือแก่

 

 

ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง

 

 

12. ห้าม (1) ขายยาปลอม


72โทษจำและ/หรือปรับตามแต่กรณี (ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 4 หน้าที่ 9

(2) ยาผิดมาตรฐาน

 

 

(3) ยาเสื่อมคุณภาพ

 

 

(4) ยาที่มิได้ขึ้นทะเบียน

 

 

(5) ยาถูกยกเลิกทะเบียนยา

 

 

(6) ถูกเพิกถอนทะเบียน

 


 


©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet