ฟาร์มาซี โฟกัส หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาต Duties_and_responsibilities_of_the_licensee
หน้าแรก
บทความ


หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับอนุญาต 
หน้าที่
มาตรา
ความรับผิดกรณีฝ่าฝืนกฎหมาย1. มีสถานที่ขายยาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ


14 (7)ผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตให้

ขายยาและการควบคุมหรือรักษาคุณภาพ


กฎกระทรวง 

ยา ซึ่งมีลักษณะ และจำนวนตามที่กำหนด


(15) ข้อ 6 

ในกฎกระทรวง

 

 

2. ไม่ขายยานอกสถานที่ที่กำหนดไว้ใน


19 (1)ปรับ 2,000-5,000 บาท

ใบอนุญาตเว้นแต่เป็นการขายส่ง

 

 

3. ขายยาตรงตามประเภท


19 (2)ปรับ 2,000-5,000 บาท

4. แสดงป้ายถูกต้องตามกำหนด


26 (1)ปรับ 2,000-10,000 บาท

5. แยกเก็บยาเป็นสัดส่วน รวมทั้งแยกจาก


26 (2,3)ปรับ 2,000-100,000 บาท แล้วแต่กรณี

ยาเสพติด [พรบ.ยาเสพติดมาตรา 31 (2)

 

 

และวัตถุออกฤทธิ์ (พรบ.วัตถุออกฤทธิ์

 

 

มาตรา 28 (2)

 

 

6. จัดให้ฉลากที่ภาชนะและหีบห่อบรรจุยา


26 (5)ปรับ 2,000-10,000 บาท

มีข้อความครบถ้วน

 

 

7. จัดทำบัญชีซื้อและขายยาให้ถูกต้อง


26 (6)ปรับ 2,000-10,000 บาท

8. จัดทำรายงานการขายยาตามที่ อย.

 

 

กำหนดทุก 4 เดือน


26 (5)ปรับ 2,000-10,000 บาท

 

 

 

9. แสดงใบอนุญาตของตนและผู้มีหน้าที่


29ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ปฎิบัติการติดไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย

 

 

 

 

ปรับ 1,000-5,000 บาท

10. ไม่ขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ


32 

ระหว่างเภสัชกรไม่อยู่ปฎิบัติหน้าที่

 

 

 

 

โทษจำและ/หรือปรับตามแต่กรณี

11. ไม่ขาย (1) ยาปลอม


72(ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 5) หน้าที่ 4

(2) ยาผิดมาตรฐาน

 

 

(3) ยาผิดมาตรฐาน

 

 

(4) ยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับ

 

 

(5) ยาถูกยกเลิกทะเบียนยา

 

 

(6) ยาถูกยกเพิกถอนทะเบียนยา

 

 

12. ไม่ขายยาชุด


75 ทวิจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน

 

 

50,000 บาท


 


©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet