ฟาร์มาซี โฟกัส หมวด ๘ ยาปลอม ยาผิดมาตรฐาน ยาเสื่อมคุณภาพ Chapter_8_against_counterfeit_drugs_drugs_drugs_is_compromised
หน้าแรก
บทความ


หมวด ๘

ยาปลอม ยาผิดมาตรฐาน ยาเสื่อมคุณภาพ


มาตรา ๗๒๖๑ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาต่อไปนี้


(๑) ยาปลอม


(๒) ยาผิดมาตรฐาน


(๓) ยาเสื่อมคุณภาพ


(๔) ยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา


(๕) ยาที่ทะเบียนตำรับยาถูกยกเลิก สำหรับอนุญาตผลิตยาและผู้รับอนุญาตให้นำหรือ


สั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือยาที่ทะเบียนตำรับยาถูกยกเลิกเกินหกเดือนสำหรับผู้รับอนุญาตขายยา


(๖) ยาที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยา


ความใน (๔) ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค


สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม


 


มาตรา ๗๓ ยาหรือวัตถุต่อไปนี้เป็นยาปลอม


(๑) ยาหรือวัตถุที่ทำเทียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนว่าเป็นยาแท้


(๒) ยาที่แสดงชื่อว่าเป็นยาอื่นหรือแสดงเดือน ปี ที่ยาสิ้นอายุ ซึ่งมิใช่ความจริง


(๓) ยาที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งสถานที่ผลิตยาซึ่งมิใช่ความจริง


(๔) ยาที่แสดงว่าเป็นยาตามตำรับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งมิใช่ความจริง


(๕) ยาที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานถึงขนาดที่ปริมาณหรือความแรงของสารออก


ฤทธิ์ขาดหรือเกินกว่าร้อยละยี่สิบจากเกณฑ์ต่ำสุดหรือสูงสุด ซึ่งกำหนดไว้ในตำรับที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามมาตรา ๗๙


มาตรา ๗๔๖๔ ยาต่อไปนี้เป็นยาผิดมาตรฐาน


(๑) ยาที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์ขาดหรือเกินจากเกณฑ์ต่ำสุดหรือสูงสุดที่กำหนดไว้ในตำรับที่ขึ้นทะเบียนไว้ตำรับยาไว้ตามมาตรา ๗๙ แต่ไม่ถึงขนาดดังกล่าวในมาตรา ๗๓ (๕)
 


 


 


  


 


 


 

©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet