ฟาร์มาซี โฟกัส พฤติกรรม Behavior
หน้าแรก
บทความ
พฤติกรรม
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกัน ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจหลากหลายชนิดในแต่ละวัน เช่น


ทานอาหารร่วมกันในครอบครัว


พนักงานเข้าประชุมร่วมกัน


คนเบียดแย่งกันขึ้นรถไฟฟ้า


ไปติดต่องานที่ธนาคาร


ตั้งวงก๊งเหล้ากับเพื่อน ๆ


ไปเที่ยวเป็นกลุ่มเป็นคณะ


ในขณะที่อยู่ร่วมกันก็จะมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยการแสดงออกทางร่างกายด้วยกิริยาท่าทางและการพูด ที่แตกต่างกันไปตามอารมณ์และความเคยชินของแต่ละคน


การแสดงออกที่แตกต่างกันจะเป็นผลให้เกิดความรู้สึกต่อผู้ที่ได้สัมผัสด้วย 2 ด้าน คือ


1. ความรู้สึกที่พอใจ (ชอบ) หรือ


2. ความรู้สึกที่ไม่พอใจ (ไม่ชอบ)


ความรู้สึกที่พอใจจะช่วยให้กิจกรรมที่ทำร่วมกันเป็นไปอย่าง ราบรื่นเรียบร้อย ไม่มีปัญหา แต่ความไม่พอใจ จะก่อให้เกิด อุปสรรค ความวุ่นวายและปัญหา การแสดงออกทางร่างกายด้วยกิริยาท่าทางและการพูดนี้ เรียกว่า “พฤติกรรม” ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยพื้นฐานของแต่ละคน คือ


1. สถาบันครอบครัว


2. สภาพแวดล้อมทางสังคม


3. การศึกษา


4. อารมณ์


5. สติสมาธิ ปัญญา


สังคมได้กำหนดลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับได้กับรับไม่ได้เป็นกรอบของสังคมเอาไว้แล้ว ในขณะเดียวกันแต่ละคนในสังคมก็ยังมีกรอบความยอมรับได้ของตัวเองต่างหาก ดังนั้นการที่จะให้ตัวเองมีพฤติกรรมที่เป็นผลดีกับตัวเองจึงยากลำบาก สมควรที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างถูกต้องกับคำว่า พฤติกรรมให้ดีก่อน เพื่อที่จะได้เลือกกำหนดลักษณะของพฤติกรรมดี ๆ ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมไว้เป็นแนวทางในการฝึกฝน สร้างให้เกิดขึ้นในตัวเองตลอดไป เพราะพฤติกรรม “สร้างและเปลี่ยนแปลงได้” ถ้ามีความต้องการและตั้งใจให้ได้มาอยู่ในตัวเองอย่างแท้จริง


  
 


คือการแสดงออกทางร่างกายด้วยกิริยาท่าทางต่าง ๆ และการพูด เพื่อตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านประสาทรับสัมผัส
สภาวะของจิตที่ดี สดชื่น ผ่องใส มีเมตตา มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา
©2010 บริษัท ฟาร์มาเนท จำกัด เลขที่ 32-32/1 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
โทร : 02-260-2443-4 แฟกซ์ : 02-260-2445 Email : service@pharmanet.co.th
line id pharmanet